کارتریج لیزری رنگی hp 2550 2820 2840

کارتریج۱۲۲Aمشکی ↔Q3960A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۱۲۲A ابی  ↔ Q3961A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۱۲۲A زرد↔ Q3962A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۱۲۲Aقرمز↔Q3963A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

•HP Color LaserJet 2550 Printer series

• HP Color LaserJet 2820 and 2840 All-in-One Printers

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۱۲۲Aمشکی)Q3960A برابر ۵۰۰۰ برگ در ماه می باشد.

•کارکرد کارتریج های رنگی Q3963A,Q3962A  Q3961Aبرابر۴۰۰۰ برگ در ماه می باشد.

برچسب ها