کارتریج لیزری رنگی hp 1500 2500

کارتریج۱۲۱Aمشکی ↔c9700A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۱۲۱A ابیc9701A↔ اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۱۲۱A زرد↔ c9702A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۱۲۱Aقرمز↔c9703A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

  • هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۱۲۱Aمشکی)C9700A برابر ۵۰۰۰ برگ در ماه می باشد.
  • کارکرد کارتریج های رنگی C9703A,C9702A,  C9701A  برابر۴۰۰۰ برگ در ماه می باشد
برچسب ها