کارتریج لیزری رنگی پرینتر ۱۶۰۰ ۲۶۰۰ ۱۰۱۵ ۱۰۱۷

کارتریج۱۲۴Aمشکی ↔Q6000A اچ پی،لیزری  ودر رنگ مشکی تولید می شود.

کارتریج۱۲۴A ابی ↔Q6001A  اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ ابی تولید می شود.

کارتریج۱۲۴A زرد↔ Q6002A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ زرد تولید می شود.

کارتریج۱۲۴Aقرمز↔Q6003A اچ پی،لیزری رنگی ودر رنگ قرمز تولید می شود.

این محصول در پرینترهای لیزری رنگی زیر قابل استفاده می باشد:

HP LaserJet 1600 and 2600 Printer series

• HP LaserJet CM1015 MFP series,CM1017 MFP series

•هم چنین کارکرد رنگ مشکی (۱۲۴Aمشکی)Q6000A برابر ۲۵۰۰ برگ در ماه می باشد.
•کارکرد کارتریج های رنگی Q6003A,Q6002A, Q6001A  برابر۲۰۰۰ برگ در ماه می باشد

برچسب ها